Våra tjänster

 

Varje projekt är unikt. Som namnbyrå skräddarsyr och anpassar vi därför alltid efter ditt behov och syfte. Tillsammans sätter vi ihop en projektplan som fungerar för dig och tar oss an projektet med särskild hänsyn till din företagsstrategi och organisation.

 

Namn- och varumärkesstrategi Namngivning Läkemedel Online-namn Marknadsundersökningar Juridisk granskning Språklig granskning Varumärkesimplementering
Top

Namn- och varumärkesstrategi

Varje varumärke bör ha av en genomtänkt strategi. Tillsammans utarbetar vi en plan utifrån era uppsatta affärsmål för att hitta en namn- och varumärkesstrategin som fungerar nu och i framtiden. På så sätt kan namn, huvudvarumärke, undervarumärken och andra viktiga delar av projektet balanseras. Det kan handla om att skapa en helt ny namnplan eller att lösa ett besvärligt portföljpussel.

Lösningen bör ge akt på följande:

 • Varumärkeskommunikationens styrka och effektivitet
 • Differentiering av de individuella erbjudandena
 • Kundens möjlighet att orientera i produktutbudet
 • Varumärkets övergripande värde
 • Maximalt skydd för namn och varumärke

De här grundläggande delarna i varumärkesbygget gör att varumärket kan växa till sin fulla potential.

Vi hjälper dig att säkra och bibehålla den valda strategin genom en välplanerad implementering av varumärket.

 

Kontakta Oss
Top

Namngivning

Namnet är den grundläggande och mest långlivade delen av ditt varumärke. En unik identitet som lägger grunden för långsiktig tillväxt.

Namngivning är ett hantverk som kräver kunskap och skicklighet. Det vet vi som namngivit projekt i över 30 år. Varje projekt har särskilda förutsättningar och genom en interaktiv process hittar Skriptor Zigila lösningar som är effektiva och hållbara. Det nära samarbetet ger inspiration på varje nivå i processen och ett tryggt urval av de presenterade namnförslagen.

Som namnbyrå arbetar vi mot en fast offert och följer projektet från start till mål.

Kontakta Oss
Top

Läkemedel

När ett nytt läkemedel ska namnges ställs kraven på kreativitet och kunnande på sin spets: en väl genomtänkt namnstrategi, nyskapande namnförslag, omfattande juridiska samt språkliga kontroller, och noggranna regulatoriska överväganden. Mest av allt bör det nya varumärket vara unikt, säkert och registrerbart.

På Skriptor Zigila arbetar vi tillsammans med dig för att steg för steg närma oss ett resultat som fungerar för alla målgrupper: läkare och farmaceuter, patienter, vårdpersonal och andra intressenter, i 3-4 världsdelar eller mer och som talar 50-100 olika språk.

Vi har stor erfarenhet av namngivning inom detta komplexa område. Sedan mer än tre decennier har vi skapat en lång rad namn åt företag som Roche, Bayer, Boehringer Ingelheim, AstraZeneca, Nycomed, Sanofi, Grünenthal, och många andra.

Kontakta Oss
Top

Online-namn

Vilka bitar behöver din varumärkesstrategi för att du ska kunna ta en plats i mediebruset?

Kanske söker du nya metoder för effektiv kommunikation och distribution, med moderna tjänster och applikationer? Eller nya förutsättningar och riktlinjer som är under ständig utveckling? Listan kan göras lång och möjligheterna oändliga.

Skriptor Zigila hjälper dig att hitta rätt väg i det digitala rummet:

 • Online-namnstrategi: hur kan ert namn och er kommunikation få er att sticka ut i mängden? Vad blir resultatet i sociala medier och sökmotorer?
 • App-namnstrategi: vilka tekniska krav ställs? Hur särskiljer ni er? Vilka andra aspekter bör finnas i åtanke?
 • URL-tillgänglighet och strategi

Inget projekt är för stort eller för litet. Du bestämmer själv destinationen.

Kontakta Oss
Top

Marknadsundersökningar

Ibland kan det vara bra att göra en marknadsundersökning om ett namn eller namnstrategi mot den relevanta målgruppen. Ofta i kombination med hela varumärkeskonceptet eller också för att undersöka hur kunden fattar sina köpbeslut.

Vi koordinerar undersökningar och hjälper till med hur de ska sättas upp och tolkas. Namnundersökningar kräver en särskild teknik för att ge meningsfull information. Då kan de vara ett bra verktyg för att säkerställa ett kvalitetsjobb.

Kontakta Oss
Top

Juridisk granskning

En juridisk granskning är viktig då den låter ditt varumärke vila på stadig grund för att du ska kunna ha full frihet att agera och leva efter de värden som skapas så väl internt som externt. En annan fördel är att skydda det ekonomiska värdet. Därför är det viktigt att inte ta för givet att det är fritt fram att använda ett namn, då de juridiska påföljderna kan bli kostsamma. Det får exempelvis inte göra intrång på existerande varumärken.

Med en väl genomförd juridisk granskning kan riskerna identifieras och allvarliga misstag undvikas. Genom en grundlig granskning säkerställs ditt nya namn och gör det lättare för dig att få ett täckande varumärkesskydd.

För varje uppdrag planerar vi de juridiska granskningarna så att de blir så effektiva som möjligt. Dina egna resurser på området kommer att tas i anspråk i den utsträckning som önskas. Om det behövs kan vi också koppla in specialister på immaterialrätt, som vårt systerbolag Groth & Co, som vi samarbetar tätt med.

Kontakta Oss
Top

Språklig granskning

Vid en internationell lansering kan det vara nödvändigt att genomföra en språklig granskning. På Skriptor Zigila vet vi hur lätt det blir fel när ett varumärke ska lanseras i flera olika länder. Språkliga eller andra kulturella faktorer kan ställa till med stora problem: oönskade betydelser eller associationer, missvisande eller opassande implikationer. För att undvika att det blir fel kan vårt nätverk av tränade språkgranskare bedöma dina namnförslag i förväg.

Språklig kontroll: granska ett eller ett par namnförslag

 • Ger en översiktlig bild av hur namnet kan uppfattas i de aktuella språkliga och kulturella miljöerna
 • Tänkbara betydelser, associationer och uttalsproblem rapporteras från respektive lokal språkgranskare

Språklig översyn: granska en short-list eller en längre lista

 • Tjänsten syftar till att upplysa kunden om viktiga språkliga och kulturella egenheter: associationer, uttalsproblem etc, hos en längre lista med namnförslag
 • De mest uppenbara reaktionerna och associationerna rapporteras, för varje aktuellt land

Om du har några funderingar kring vilken tjänst som passar dig bäst, kontakta oss så hjälper vi dig.

Kontakta Oss
Top

Varumärkesimplementering

Varumärkesimplementering kan vara en utmanande uppgift. Vad gäller när du presenterar en varumärkesstrategi och lansera ett varumärke såväl internt som externt? Vilka regler gäller och hur ska personalen lära sig dem? Varumärken är levande material som måste underhållas, styras och kontrolleras för att fullgöra sin uppgift och i slutändan ge ett ökat värde.

Skriptor Zigila arbetar med implementering av några av världens mest komplicerade varumärkesportföljer. Med vår långa erfarenhet och kunskap kan vi hjälpa dig att sjösätta och underhålla dina namn och varumärken. Effektivt, långsiktigt och hanterbart.

Kontakta oss för en första översyn av din varumärkesportfölj och få mer information om vad vi kan erbjuda.

 • Ta fram guidelines
 • Hantering och styrning av varumärken
 • Utbildning/träning
 • Namngivningsgrupp

Vi samarbetar med ledande design-, webb- och kommunikationsbyråer för design samt on- och offline implementering av ditt varumärke. Deras arbete kan integreras i processen.

Kontakta Oss